1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://akademiawychowania.com oraz jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów. Sprzedającym jest Akademia Wychowania sp. z o. o. NIP: 9482625297, 26-600 Radom, ul 1905 Roku 21 lok. 101. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 602 196 305 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@akademiawychowania.com
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń online i offline.
 4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Akademia Wychowania sp. z o. o. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. Akademia Wychowania sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Akademia Wychowania sp. z o. o. oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 7. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu metod wychowawczych. Akademia Wychowania sp. z o. o. nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 8. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
 9. Uczestnicy szkoleń i coachingów w Akademia Wychowania sp. z o. o. oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 10. Umowa o świadczenie usług Akademia Wychowania sp. z o. o. może być zawarta telefonicznie, ustnie, poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie/coaching za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.
 11. Akademia Wychowania sp. z o. o. może poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
 12. Akademia Wychowania sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 13. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zadowolony z któregoś  z kursów online prowadzonych przez Akademia Wychowania sp. z o. o. ma on prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z trwającej 30 dni kalendarzowych gwarancji zadowolenia.
 1. Po upływie 30-dniowego okresu gwarancji zadowolenia opłata za kurs online nie zostanie zwrócona niezależnie od tego, czy Użytkownik korzystał z udostępnionych materiałów i/lub konsultacji. Po tego okresu gwarancji zadowolenia Użytkownik ma prawny obowiązek opłacić kurs w całości (Jeżeli jeszcze tego nie zrobił, a płatność została rozłożona na raty bądz części). W przypadku, gdy Uczestnik przestanie opłacać raty dostęp do wszystkich kursów / konsultacji zostaje czasowo zawieszony do czasu opłacenia reszty należności. Jeśli zaległości w opłacaniu rat przekroczą 40 dni egzekucję długu przejmie wybrana przez Akademia Wychowania sp. z o. o. firma windykacyjna. Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów egzekucji długu oraz ewentualnych kosztów sądowych.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@akademiawychowania.comw terminie do 30 dni od dnia dokonania płatności.
 3. Reklamacja winna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 30 dniowa gwarancja zadowolenia oznacza, że bez potrzeby podawania powodu uczestnik programu otrzyma zwrot płatności za kurs online w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia i podania numeru konta bankowego. Zwrócona będzie opłata za szkolenie. Jeśli uczestnik poniósł dodatkowe koszty, jak prowizja banku udzielającego pożyczki, ta dodatkowa opłata nie zostanie zwrócona.
 5. Każda osoba wpłacająca opłatę rezerwacyjną w trakcie webinaru (szkolenia online) ma 170 dni kalendarzowych na przystąpienie do programu na który się zapisała lub zgłoszenie chęci wycofania swojego uczestnictwa i zwrot opłaty rezerwacyjnej.
 6. Po upływie 170 dni kalendarzowych przystąpienie do wybranego programu na warunkach promocyjnych nie jest już możliwe. Nie jest również możliwy zwrot wpłaty na poczet rezerwacji miejsca (opłaty rezerwacyjnej).
 7. W celu zwrotu opłaty rezerwacyjnej należy napisać wiadomość e-mail na adres kontakt@akademiawychowania.com załączając potwierdzenie wykonania transakcji w formacie .pdf w terminie nie przekraczającym 170 dni kalendarzowych od daty wpłaty. Pieniądze zwracane są na to samo konto/kartę z którego została wykonana płatność przez uczestnika w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia i potwierdzenia zwrotu.
 8. Dostęp do kursów online przyznawany jest na 12 miesięcy od dnia opłacenia zakupu, chyba że podana została inna informacja.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
 11. Szybkie płatności obsługiwane są przez serwis Przelewy24 należący do PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.